UMEVA
2017-07-21

Skydd av Umeås livsviktiga grundvatten

Efter en lång process för att fastställa skyddsområde för Umeås vattentäkt, grundvattnet i Vindelälvsåsen, togs beslut våren 2016. Ett år senare gäller så de nya reglerna för alla verksamheter inom området, nya som gamla. Information har skickats ut till alla boende för ökad kännedom om bl a hur olika kemiska produkter ska hanteras inom skyddsområdet.

Vindelälvsåsen är en grusås bildad under istiden som sträcker sig från Stöcke, via Piparböle, Haddingen och Tavelsjö, längs Vindelälven upp till Ammarnäs. Den är klassad som en av Sveriges främsta grundvattentillgångar och, med tanke på att vatten är vårt viktigaste livsmedel, måste det skyddas från föroreningar. Vi använder cirka 130 liter/dag och person i Umeå kommun.


Inom avrinningsområdet bildas grundvatten genom en naturlig infiltration av vatten. Från Umeå vattenverk distribueras årligen cirka 9 000 000 m3 friskt och gott vatten till drygt 100 000 personer i Umeå och intilliggande orter. Att inrätta ett vattenskyddsområde är ett av verktygen för att säkerställa att dricksvattnet håller hög kvalitet även för kommande generationer.


Regler för olika zoner

Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner; primär, sekundär och tertiär zon (se karta i högerspalt) där olika skyddsföreskrifter gäller. Det som regleras är bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning inom området. De nya bestämmelserna började gälla ett år från det att beslutet har vann laga kraft, för att verksamma inom området skulle ha tid till anpassning.


Tidigare fanns det tre mindre skyddsområden med föreskrifter för Tavelsjö, Hissjö och Forslunda vattentäkter. Dessa täckte inte allt grundvatten i Vindelälvsåsen och därför behövdes nya gränsdragningar och skyddsföreskrifter för både vattentäkter och grundvattenförekomster. Noggranna undersökningar om vattnets strömningar i marken ligger till grund för gränsdragning mellan de olika skyddszonerna.


Hur påverkas boende och verksamheter?
För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla måste vara försiktiga med det som kan förorena vattnet eller marken. Grundvattnet kan påverkas av exempelvis att någon tvättar bilen, gödslar i trädgården eller borrar en brunn. Vilka regler som gäller beror på inom vilken skyddszon man bor och det kan krävas anmälan eller tillstånd.

 

Förbud tar framför allt sikte på ny verksamhet som kan orsaka skador. T ex är det, i primär skyddszon, förbjudet att starta miljöfarlig verksamhet och annan verksamhet som t ex hanterar petroleum, starta nya materialtäkter, anlägga ny infiltration för avlopp och nya bergvärmeanläggningar.


Utöver skyddsföreskrifterna gäller naturligtvis normala miljöskyddsregler och miljöbalkens allmänna hänsynsregler, som t ex försiktighetsprincipen.

Informationsbroschyr med karta och föreskrifter som delats ut till alla fastighetsägare och boende inom skyddsområdet. Ladda ner eller hämta ett ex på ICA Hissjö, ICA Tavelsjö eller i stadshusets reception.

Vindelälvsåsens vattenskyddsområde. Klicka på kartan för förstoring!

Läs mer

Mer information om vattenskyddsområdet hittar du här!

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB | Postadress: 901 84 UMEÅ |

Telefon: 090-16 19 00 | Telefax: 090-12 54 08 | E-post: vakin@vakin.se